advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  SPECIALISATIE
  BEDRIJFSPARTICIPATIE

Scansense Tegenwind versus Voordewind Uitzichtloos versus Overzicht Kilte versus Ontpoppen Onzekerheid versus Helderheid Hoogmoed versus Inzicht Vermijding versus Genoegen Overvloed versus Invloed Omzeilen versus Aansporen Dwaalspoor versus Herkenning

Werkwijze

De diensten van Skiskills kunnen zowel door particulieren als door ski-scholen en (wintersport)organisaties worden afgenomen. In samenspraak met de klant ontwikkelt Skiskills elk gewenst maatwerkproduct, waardoor de klant zich eerder gehoord voelt en diens doelstellingen sneller te realiseren zijn. Skiskills maakt de leercirkel sluitend door samen te werken met speciaal geselecteerde samenwerkingspartners, symphatisanten, informanten, e.a.

Doelstelling

Afhankelijk van de leervraag van de deelnemer, wordt allerlei van belang zijnde kennis overgedragen waar wintersporters vaak pas in de loop der jaren achterkomen door met schade en schande wijs te worden. Het wintersporten wordt niet alleen vanuit een technische, maar ook vanuit een psychologische invalshoek didactisch belicht. De keuze voor een bepaalde leerinhoud leidt tot de inzet van een specifiek leertraject: optimalisatie, revitalisatie, specialisatie, of bedrijfsparticipatie. Met dit totaalconcept wil Skiskills bijdragen aan de optimale wintersportbeleving.

Skiskills leert deelnemers in te spelen op alle facetten die het wintersporten beïnvloeden, waardoor zij beter gaan presteren. Door nieuwe kennis, vaardigheden, en inzichten (besef) te verwerven, zal de deelnemer effectiever om weten te gaan met situaties die afbreuk doen aan zijn wintersportbeleving. Wanneer de deelnemer gebruik heeft leren maken van de mogelijkheden die voorhanden zijn, komen zijn kwaliteiten beter tot zijn recht. Deze aanpak leidt al snel tot betere (sport)resultaten, die de deelnemer vervolgens op eigen kracht versterken kan.

In het leeraanbod van Skiskills zijn een viertal kerntaken te onderscheiden:

Methodieken

Skiskills past de betekenisgerichte en toepassingsgerichte leermethoden toe, met name bij mentale blokkades door toedoen van stress. Deze aanpak verhoogt ook het rendement van traditionele skiles. Het begrijpend leren is, net als bij begrijpend lezen, een belangrijke schakel tussen theorie en praktijk. Dit kwartje kan des te eerder vallen door kennisoverdracht (kennis is macht) en oefening op het droge. Door bewuster te worden van de aanwezige (on)mogelijkheden zal het zelfvertrouwen zeker toenemen. De wintersporter wint op die manier aan kracht om zichzelf de baas te zijn, en daardoor ook zijn ski’s. Dat scheelt een hoop stress, voorkomt onnodige discussie (op piste of in skihut), en maakt het skiën al gauw een stuk makkelijker.

Door de schat aan knowhow kan Skiskills een breed pakket aan diensten en producten aanbieden. Kenmerkend voor het leeraanbod van Skiskills is dat de diensten en producten elkaar complementeren. Skiskills is namelijk multidisciplinair inzetbaar en benadert de vraagstelling van de klant interdisciplinair.

Multidisciplinaire deskundigheid

De multidisciplinaire deskundigheid leidt qua eindresultaat tot een hoger rendement. De multidisciplinaire deskundigheid van Skiskills blijkt ondermeer uit de diversiteit aan rollen die naast die van adviseur, bemiddelaar, coach, en trainer kunnen worden ingezet, afhankelijk van de vraagstelling en het doel van de klant:

  • Ski-leraar, trainer ski-team
  • Personal coach, mental coach
  • Vertrouwenspersoon, veiligheidsadviseur
  • Belangenbehartiger, aankoopadviseur
  • Onderhoudsinstructeur, materiaalverzorger
  • Workshopbegeleider, discussieleider
  • Supervisor, kwaliteitsadviseur
  • Opleidingsadviseur, leerstofontwikkelaar

Interdisciplinaire benadering

De interdisciplinaire benadering van de vraagstelling van de klant leidt qua aanpak tot meer efficiëntie. Daarom zijn de producten gericht op een aantal specifieke aandachtsgebieden, die onderlinge verbondenheid aan het licht kunnen brengen door het herkennen en onderkennen van dwarsverbanden. Deze benaderingswijze komt de keuze voor een bepaalde leerinhoud ten goede:

 • (Video)analyse en ski-theorie/praktijk
 • Persoonlijke en materiaalverzorging
 • Veiligheidscondities
 • Organisatiesupport en personeelsinzet

Aanpak

De reguliere aanpak om het skiën onder de knie te krijgen richt zich voornamelijk op het aanleren van ski-vaardigheden. De ski-leraar legt iets bondig uit, doet het even voor, en vervolgens mag de cursist dat een paar keer nadoen. Een lesmethode die te reproductiegericht is, is echter niet effectief in geval van stress. Dan blijft het alleen bij leren met vallen en opstaan, wat het (mentale) afhaken in de hand werkt.

De werkwijze van Skiskills kenmerkt zich doordat sprake is van systematisch, procesmatig en doelgericht werken. Skiskills analyseert de situatie, maakt de kansen en bedreigingen inzichtelijk en reikt handvatten aan om de gestelde doelen te realiseren.
Skiskills werkt aan de hand van een vooraf afgesproken aanpak met betrekking tot de duur en inhoud van de dienstverlening. Skiskills werkt doelgericht en stemt de methodische benadering daarom af op de vraagstelling van de deelnemer. Deze werkwijze is voor de deelnemer een open, transparant en beïnvloedbaar proces.
Bij een adequate aanpak van dilemma’s spelen niet alleen ski-technische, maar ook psychische factoren een rol. Rekening houdend met de mentale invloeden wordt de situatie in context gebracht met materiële factoren en omgevingsfactoren, zoals de invloeden van het terrein en het weer waarin de deelnemer presteert.
Op integere en nauwkeurige wijze wordt doorgenomen wat de situatie waarin de deelnemer verkeert oproept. Hierbij wordt in ogenschouw genomen welke factoren allemaal van invloed zijn op de wijze waarop de deelnemer met de complexe of ingrijpende situatie probeert om te gaan. In elk gegeven kan Skiskills aanknopingspunten vinden die kunnen bijdragen aan een effectievere omgang met uw situatie.

Facebook Skiskills

De redactieleden van Facebook Skiskills leveren informatie vanuit verschillende invalshoeken:

Uitgangspunt

Om goed op het actuele vaardigheidsniveau aan te kunnen sluiten start elk leertraject standaard met een intake, en om de dienstverlening zo nodig te kunnen optimaliseren eindigt elk leertraject standaard met een evaluatie. De intake volgt na de aanmelding (zonder wachttijd), of desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek (na ongeveer 30 minuten) al om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is met het leertraject. De evaluatie vindt plaats vóór het einde van de laatste les; het voornemen om af het traject te gaan afronden is vanuit organisatorisch oogpunt bij voorkeur de les daaraan voorafgaand tussen de deelnemer en de trainer af te stemmen.

Resultaatverantwoording

De behaalde resultaten worden op een scorelijst geïnventariseerd tijdens de uitvoering van de opdracht. Op basis van vooraf afgesproken targets evalueert Skiskills in samenspraak met de klant meermaals het resultaat van de geboden diensten. Met de afgesproken normering als uitgangspunt kunnen na de nulmeting (intake/scan) tussentijdse effectscans tot bijsturing leiden en zal de eindevaluatie zijn beslag krijgen. Deze werkwijze is voor de klant een open, transparant en beïnvloedbaar proces.

Klantwaardering

Deelnemers wordt verzocht hun ervaringen met de trainer(s) en met hun leertraject in het bijzonder op het evaluatieformulier weer te geven
Lees verder

Home   Back   Forward  Top